Szukaj

0

Schowek:

DZIAŁAMY ETYCZNIE I ROZWIJAMY SYSTEM COMPLIANCE

Agora dba o najwyższe standardy etyczne w firmie, a także działalność zgodnie z prawem, wewnętrznymi regulacjami, w tym "Kodeksem etyki Agory" oraz przyjętymi przez spółkę zewnętrznymi kodeksami.

 
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

Działamy etycznie i rozwijamy system compliance - Wzrost gospodarczy i godna praca
Działamy etycznie i rozwijamy system compliance - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • rozwijanie współpracy z podmiotami, które przestrzegają prawa oraz zachowują należytą staranność w przestrzeganiu standardów branżowych oraz praw człowieka
 • rozwijanie i prowadzenie dotychczasowej w działalności w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu
Działamy etycznie i rozwijamy system compliance - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Działamy etycznie i rozwijamy system compliance - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • skutecznie działający system etyki i compliance zapewniający sprawne przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć
 • przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu oraz zachowanie należytej staranności w ramach współpracy z otoczeniem
 • system zgłaszania i monitorowania nadużyć, ochrona sygnalistów
 • Podejście do zarządzania
 • System etyki w Agorze
 • Kodeks etyki Agory S.A.
 • System zgłaszania nieprawidłowości
 • System compliance w Agorze
 • Zasady ładu korporacyjnego w Grupie Agora
 • Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom
 • Etyka reklamy i dziennikarstwa

Wybierz temat: