Szukaj

0

Schowek:

JESTEŚMY RÓŻNORODNI

Jedną z wartości leżących u podstaw Agory, jest przestrzeganie praw człowieka. Prawa te są rozumiane bardzo szeroko, zarówno jako zapewnienie odpowiedzialnego miejsca pracy – godnej pracy, jak również przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i mobbingowi oraz zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

Prawa człowieka - Równość płci
Prawa człowieka - Równość płci

Równość płci

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć
 • wzmocnienie udziału i roli kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach
 • dążenie do równego traktowania we wszystkich aspektach zatrudnienia
Prawa człowieka - Wzrost gospodarczy i godna praca
Prawa człowieka - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • rozwój kompetencji pracowników Agory
 • zapewnienie stabilnego zatrudnienia
 • zaangażowanie pracowników w działania społeczne, edukacyjne i kulturowe
Prawa człowieka - Mniej nierówności
Prawa człowieka - Mniej nierówności

Mniej nierówności

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i wprowadzenie polityki równego traktowania we wszystkich aspektach zatrudnienia bez względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Różnorodność w miejscu pracy
 • Reprezentacja pracowników. Swoboda zrzeszania się
 • Prawa człowieka i różnorodność

Wybierz temat: